Our Company – Hoog Furniture

Our Company


 

บริษัท เอช จี เนกซ์ จำกัด

วิสัยทัศน์

    "เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสากล เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน"

พันธกิจ

 • แสวงหาใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยี เพื่อการผลิตที่ช่วยให้ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 • ใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของสารเคมีต่ำกว่าค่ามาตรฐานเพื่อปรับปรุงคุณภาพสำหรับผู้ใช้สินค้ารวมถึงพนักงานขององค์กร
 • ใช้วัตถุดิบที่มาจากวัสดุหมุนเวียนเพิ่มการใช้ทดแทนลดการใช้วัสดุใหม่ในกระบวนการผลิต
 • ประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ดีอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริการอย่างมีระบบมาตรฐานสากล
 • สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนภายในองค์กร
 • ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ประยุกต์การออกแบบ 12RS เพื่อพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืน

   นโยบายด้านคุณภาพ

   “ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”